Reference a zrealizovan zakzky


Fotoreport z naten filmu

Fotoreport z naten filmu


2011

Fotoreport z haten hranho vchovnho filmu havovsk reisra
Davida Vignera
s nzvem "Sami", zamujc se na mlad lidi s poruchami
pjmu potravy a problematiku anorexie.
WWW: www.empefoto.cz/galerie/119/nataceni-filmu-sami/

Msto: Havov